Kvalitet och säkerhet

Som kund hos Westin Buss vill vi att du upplever hög kvalitet och säkerhet. För oss är det viktigt att inte bara möta våra kunders förväntningar, utan överträffa dem! Det gäller likväl som ett snabbt svar vid offertförfrågan eller att få ett trevligt bemötande hos våra chaufförer. Naturligtvis arbetar vi enbart med kvalificerade förare inom branschen!

Hög standard

Våra bussar ska alltid hålla hög standard, vara rena och snygga samt komma i tid. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, vilket hjälper oss att säkra kvaliteten på våra tjänster och garantera din trygghet. Dessutom har vi på Westin Buss utvecklat ett system där vi får bekräftat att chauffören är i god tid på väg till sitt första uppdrag, vilket ytterligare ökar tillgängligheten och säkerheten för dig som kund.

Läs mer om vår kvalitetspolicy här

Säkerhet i fokus

Westin Buss sätter alltid säkerhet i främsta rummet! Vi följer Sveriges och EU:s trafiklagar likväl förordningar. Alla våra bussar har säkerhetsbälten, och sedan år 2005 har vi även inrättat alkolås på våra bussar. Denna säkerhetsåtgärd finns standardiserat i samtliga fordon idag. Alkolås är en teknisk inrättning i bussarna vilket medför att det inte går att starta fordonet om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Vi ser detta som en kvalitetssäkring och självklar investering i vårt kvalitetsarbete för god service. Vår målsättning är även att inget fordon ska vara äldre än 4 år.

Våra bussar trafikeras av välutbildade chaufförer som utöver grundläggande busskompetens även internutbildas på plats hos oss i Ulvsunda/Bromma. Varje fordon hos Westin Buss har GPS som även är kopplat direkt till vår trafikenhet på kontoret som kan se exakt var våra bussar befinner sig. Genom detta system kan chaufförer alltid kommunicera och ha överblick över eventuella trafikstockningar eller annat som händer ute på vägarna. På så sätt kan vi vara steget före inom den föreskrivna körtiden.

Alkohol och drogpolicy

Missbruk av droger (alkohol, tabletter och narkotika) är ett av samhällets största och samtidigt mest svårbemästrade problem. Många människor är idag beroende av droger. Eftersom en person som missbrukar droger inte bara skadar sig själv utan också sin omgivning, är missbruksproblem en arbetsmiljöfråga och skall hanteras som en sådan.

Policyn och handlingsplanen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom företaget. Missbruk av alkohol och andra droger är inte förenligt med förvärvsarbete och alla arbetsställen inom Westin Buss skall vara drogfria. Arbete under påverkan av alkohol eller andra droger är förbjudet. Undantag för av läkare föreskriven medicinering, under förutsättning att läkaren har insikt i arbetsuppgifterna.

Visionen och policyn är att Westin Buss skall vara en attraktiv arbetsplats. Ju snabbare ett ingripande görs vid missbruk desto större är chansen att man motverkar en ogynnsam utveckling av missbruket. Missbruk av alkohol och droger klassas som sjukdom och som arbetsgivare samma rehabiliteringsansvar som vid andra typer av sjukdomar. Den anställde har dock skyldighet att medverka till att utreda huruvida sjukdom finns eller inte.

Det är alla medarbetares moraliska ansvar att ingripa om det föreligger misstanke att en medarbetare har alkohol/drogproblem. Närmaste chef är ansvarig för såväl verksamhet som arbetsmiljön och är också skyldig att ingripa vid misstanke om missbruk på arbetsplatsen. Missbruk av alkohol och/eller andra droger är inte enbart missbrukarens problem. Våra kunder, och andra som får service av oss, måste kunna lita på att Westin Buss anställda utför ett tillfredsställande arbete och så gör med iakttagande av säkerhetsaspekter i alla situationer.

Förhållningssätt

På Westin Buss är alkohol och droger inte på något sätt tillåtet i samband med tjänstgöring. Att förebygga missbruk av droger angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en hög säkerhet för verksamheten och en god och säker arbetsmiljö.

Mål med drogpolicyn

 • En drogfri och säker arbetsplats.

 • Att anställda med missbruksproblem vågar söka hjälp.

 • Öppenhet kring och tidig upptäckt av drogmissbruk.

 • Verka för en drogfri arbetsplats.

 • Öka alla medarbetares medvetenhet om drogens inverkan på vår hälsa.

 • Medverka till att missbrukaren kan ha kvar sin anställning, under förutsättning att medarbetaren. visar samarbetsvilja och resultat i ett rehabiliteringsprogram.

 • Möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser.

 • Ökad öppenhet kring ämnet.

 • Att engagera samtliga i personalen i en alkohol- och drogfri arbetsmiljö, bl.a. genom information om företagets policy.

 • Påverka dem som redan har problem att söka hjälp.

 • Ställa tydliga krav så den anställde i möjligaste mån samarbetar i rehabiliteringsarbetet – Det är missbruket som skall bort och den anställde vara kvar.

 • Handlingsplan Westin Buss AB skall arbeta med dessa frågor på ett systematiskt sätt genom information och utbildning bland företagets chefer.

 • Företagets inställning och policy kring ämnet skall förankras bland de anställda genom kontinuerlig information.